Extras: OtrosFuko No Proyect (Susumu Hirasawa - Kenji Konishi)
Fuko Wa Ika Ga?
Tipo: Album Inedito
Formato: CD
Fecha: 05.10.1996

Tracks:
01. Yon Jigen in no Yūutsu
02. Fukō Sono Ichi
03. Fukō Sono Ni
04. Fukō Sono San
05. Kyokudome Fukō
06. Fukō Sono Go
07. Fukō Sono Roku

 
Pre P-Model
Haisenjō no Aria
Tipo: Album extra
Formato: CD
Fecha: 22.10.1994

Tracks:
01. Omo yo, Hito no Nozomi no Yorokobi yo
02. Haisenjō no Aria
03. Kakkō
04. Mendori
05. Koi no Yonaki Uguisu
06. Kitairon no kane
07. Albinoni no Adagio
08. Marcello no Adagio